Voorwaarden

Total Control – Algemene voorwaarden cursussen en opleidingen

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van cursussen en opleidingen in opdracht van opdrachtgever.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt telefonisch en per mail. De inschrijving wordt bevestigd door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

2.2 De cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende goede weersomstandigheden.
2.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

 

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een opdracht dient telefonisch en per mail te geschieden. De datum van de mail geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen.
3.3 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
3.4 Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling

4.1 In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering bij de aanvang van de cursus te hebben voldaan. Bij het volgen van deelcursussen is het mogelijk na de cursus contant of binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
4.2 Voor bedrijven is in overleg betaling van de gehele vordering achteraf mogelijk. Opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 1% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
4.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
4.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Cursusmateriaal

5.1 Opdrachtnemer stelt al het benodigde materiaal voor de cursus of opleiding ter beschikking van de opdrachtgever voor de momenten dat de cursus op opleiding wordt uitgevoerd. Het materiaal blijft eigendom van de opdrachtnemer. Gebruik van het materiaal is bij de cursus of opleiding inbegrepen.

5.2 Opdrachtgever is gehouden de ter beschikking gestelde materialen aan het einde van het cursus- of opleidingsmoment op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 100,– per dag.

5.3 Cursus- en/of theorieboeken zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
6.3 Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande cursussen of opleidingen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus of opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk en heeft opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Opdrachtnemer zal in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor een vervangende les op een andere datum.
6.4 De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
6.6 Voor zover opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk de deelnemer, is opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 7: Klachten – geschillen

7.1 Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade eigen materialen, schade aan derden, vervolgschade of ongeval. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele letsel van de opdrachtgever en/of aan derden. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor uitvoeringen ten tijde van de cursus wanneer er onverantwoordelijk gedrag wordt getoond door de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf een verzekering afgesloten te hebben.
8.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij het overtreden van punt 8.1 genoemde voorwaarde de opdrachtnemer te stoppen met de verdere voortzetting van de cursus.
8.3 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
8.4 Aan de inhoud van de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

9.2 Wanneer een cursist besluit om een vliegopleiding bij een door ons aanbevolen vliegopleiding te volgen zijn de algemene voorwaarden van de betrokken vliegschool van toepassing.

 

Website: www.parakiting.nl

Parakiting.nl is gevestigd te Wijk aan Zee  (NH)

en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

onder KvK nummer 34070178.

MORRIEN PARAKITING
BTW NL115920729B01
KVK 34070178 HAARLEM